Förbättringsarbete

Bräcke diakoni har en egen satsning som heter Förbättringskraft och som syftar till att bygga kompetens och kapacitet för systematiskt förbättringsarbete i vården och omsorgens vardag. Bastuplan har deltagit i Förbättringskraft två omgångar och dessa förbättringsarbeten presenteras nedan.

"Jag KAN - med DITT stöd!"

Under hösten 2015 genomförde Bastuplan ett förbättringsarbete som syftade till att öka de äldres självständighet och delaktighet i vardagssysslor för att öka meningsfullheten i vardagen och förhindra att de passiviseras. Personalen upplevde att det var ett lämpligt förbättringsområde då det är förenligt med att vi på Bastuplan ska ge varje individ möjlighet att använda sig av sina färdigheter och funktioner för att kunna bibehålla dessa. För att uppnå målet kom förbättringsteamet fram till att personalen spelar en stor roll i att uppmuntra och stötta de äldre att vara delaktiga och självständiga. Personalen skulle dagligen erbjuda våra äldre att göra enklare vardagssysslor och aktiviteter i större utsträckning än innan för att aktivera dem och på så sätt öka deras delaktighet i utförandet av dessa aktiviteter. Exempel på vilka aktiviteter de utförde var t ex servera sin frukost, utföra kökssysslor och gå med rollator. Vi arbetade personcentrerat med att se varje individs resurser och var närvarande i att ge dem det stöd de behövde för att kunna tillgodogöra sig dessa funktioner och förmågor på bästa sätt.

På det stora hela hade förbättringsarbetet positiv inverkan på både personal och boende, vilket motiverat oss till att fortsätta arbeta med att ha ett aktiverande förhållningssätt. Resultatet av förbättringsarbetet bidrog bland annat till att de äldre vuxit som individer, fått en mer meningsfull vardag och förbättrat sina fysiska förmågor, vilket är något som såväl personal, anhöriga och de äldre själva lagt märke till. Dessutom har de äldre inspirerats av varandra till att vara mer aktiva och självständiga. Ytterligare en positiv effekt har varit upplevelsen av större arbetsglädje hos personalen när man strävar mot att göra framsteg och att förbättringsarbetet ökat teamkänslan mellan oss som personal. Vi har även ökat teamkänslan mellan oss och de äldre eftersom vi siktat mot samma mål och uppnått dem tillsammans med den äldre.

Förbättringscoach Malin Laakso visar stolt upp förbättringsarbetet "Jag KAN - med DITT stöd!" 

 ”Måltiden – en trevlig samvaro”

Under hösten 2011 genomförde Bastuplan ett förbättringsarbete som handlade om hur vi som personal kunde skapa en god och trivsam måltidssituation för de som bor hos oss. Innan förbättringsarbetet serverade personalen mat till de äldre direkt ur rostfria kantiner, och borden var endast dukade med tallrikar, glas och bestick. För att främja att de boende själva skulle kunna få möjlighet att välja hur mycket mat de ville ha införde vi ”karottsystem”, vilket betyder att vi dukar fram mat i små skålar på borden som de äldre kan skicka till varandra. Detta tillvägagångssätt främjar även det friska hos var och en och ökar deras egenmakt. Vi dukade även bordet trevligt med duk, färska blommor till helgen och fint porslin samt förde samman två bord till ett för att alla boende och personal skulle kunna sitta vid samma bord, på så vis fanns alltid personal nära till hand om hjälp skulle behövas.

För att mäta om våra förändringar i måltidssituationen bidragit till mer trivsel så gjorde vi iakttagelser och satte upp följande tre kriterier;

-        Att de boende åt upp sin mat
-        Om de boende samtalade med varandra
-        Om de satt kvar vid bordet hela måltiden

Vi som personal såg en klar förbättring från det gamla systemet och alla boende var mycket positiva till förändringen. Vi såg en tydlig förbättring kring att våra boende åt upp sin mat, samtalade mer med varandra samt satt kvar vid bordet hela måltiden när vi införde det nya systemet. När de boende skickar skålar till varandra blir det naturligt med lite samtal som främjar trivseln. Det lockar även att ta mer mat på ett naturligt sätt.