BLOGG: En utredning som bör utredas

Så har LSS-utredningen äntligen lagts fram. Det har varit många personer inblandade (=utbytta), nya direktiv och förlängd tid. Men nu är den i alla fall på bordet.

Det blev starka reaktioner, framförallt negativa. Jag tycker vi behöver ta till oss och utreda vad som egentligen utretts, och framförallt vilka förslag som lagts fram och varför.

Grunden till att man tillsatte en utredning är skenande kostnader för LSS insatser och med det behovet av att se över lagen så att den är långsiktigt hållbar. Syftet är att människor med funktionsnedsättning ska få fortsatt stöd att leva ett liv som andra. Och det finns förbättringspotential i dagens LSS. Om förslagen i denna utredning kommer att nå förbättringsmålen vet vi inte, men det finns intressanta delar.

Jag har ögnat igenom den nästan 1000 sidor långa utredningen. De stora kontroversiella delarna handlar om att barn under 16 år inte längre skall kunna få personlig assistans utan istället erbjudas insatsen ”Personligt stöd till barn”. Denna insats skall beviljas och bekostas av kommunen. Här finns farhågor. Vi vet att det ser väldigt olika ut i våra 291 kommuner och att risken för att inte få rätt stöd ökar när varje kommun och handläggare ska göra sin bedömning. Det positiva jag kan läsa ut ur denna nya insats är att det personliga stödet kan innefatta mer än ”bara” personlig assistans. Vi vet att den som har ett barn med funktionsnedsättning så kan behöva stöd även som förälder, t.ex. med avlastning och inte minst med samordning. Kan detta förslag även innefatta det? I så fall är det bra!

Den andra positiva delen är att det tydligt står att denna insats också ska ges större möjlighet att följas upp. Även det är ett steg i rätt riktning. För dagens personliga assistans har nästan ingen tillsyn eller uppföljning kring att insatsen faktiskt utförs som den är menad. Jag hoppas att det blir ett större tillsynskrav i personlig assistans generellt. Andra insatser för barn såsom t.ex. särskilt boende har tillsyn minst 2 gånger per år. Det är viktigt så att barnen får det stöd som de har rätt till.

I förslaget ligger att staten helt tar över ansvaret och kostnaden för personlig assistans. Det tror jag är rätt väg att gå. Idag är ansvaret delat mellan stat och kommun. Det gör att ärenden kan hamna mellan stolarna och det är heller inte särskilt rättssäkert.

Tyvärr är jag rädd att nästan två års utredande inte kommer att få någon effekt. Det finns ett enormt motstånd, särskilt bland brukarorganisationerna, och i dagsläget finns heller ingen regering som kan besluta om hur vi går vidare. Dessutom kan vi stå inför ett extraval. Och då är tror jag knappast att något parti vill ha dessa omfattande förändringar som sin valfråga.

Kanske tillsätts en ny utredning framåt höstkanten…

Gisela Alftrén, driftområdeschef Barn & Ungdom

 

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni