Så hanterar vi covid-19 på Bräcke diakoni

Vi är övertygade om att vårt fokus ska ligga på god kunskap hos våra medarbetare, uppmärksamhet på symtom och att vi fortsätter arbeta enligt den bästa kunskap vi har tillgänglig för dagen. Alltid med de vi finns till för i åtanke.

Bräcke diakoni är en bred organisation med många verksamhetsområden. Från äldreomsorg och primärvårdsrehab till daglig verksamhet, LSS boenden och vårdcentraler. Och mycket mer. Även om alla verksamheter har egna möjligheter och utmaningar har vi också mycket gemensamt. 

Inom organisationen bevakar vi kontinuerligt och uppmärksamt råd och riktlinjer från våra myndigheter, regioner och kommuner. Om eller när kunskapsläget förändras justerar vi våra egna riktlinjer efter behov.

Vikten av basala hygienrutiner

Vi har från pandemins start fokuserat mycket på att säkerställa att alla medarbetare förstår och använder sig av basala hygienrutiner – rätt beteende, rätt handhygien, rätt klädsel. Lika viktigt är vaksamhet på tidiga symtom hos både oss själva och de vi finns till för. Att få de sakerna att sätta sig i ryggmärgen kräver hög grad av uppmärksamhet och en tät dialog under lång tid. 

Några ord om skyddsutrustning

Vi har god tillgång till skyddsutrustning och har haft så under hela pandemin. Det tack vare att vi tidigt samordnade våra inköp centralt för att säkerställa att vi inte stod utan nödvändiga artiklar. Vi har också fått god hjälp av frivilliga initiativ och företag som sponsrat med utrustning.

Vi får ofta frågan om vilken typ och vid vilka tillfällen vi använder skyddsutrustning i våra verksamheter. Följande riktlinjer gäller för alla verksamheter i organisationen och revideras efter behov, till exempel vid nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Inom Bräcke diakoni använder vi följande skyddsutrustning i de fall vi haft misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

  • Ansiktsvisir CE-märkt eller annat ansiktsvisir (ett visir per brukare/patient, spritas före och efter användning)
  • Vätskeavvisande munskydd typ II
  • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder/underarmar eller när kohortvård inte kan bedrivas
  • Skyddshandskar

Vid arbeten där det kan bildas aerosoler gäller följande utrustning:

  • Ansiktsvisir (använd ett visir per brukare/patient, sprita före och efter användning)
  • Andningsskydd FFP2 el FFP3
  • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar
  • Skyddshandskar

Visir som komplement

Då våra interna rutiner visat sig vara effektiva och välfungerande beslutade vi i mitten av maj att använda visir som en förebyggande smittskyddsåtgärd i nära vård- och omsorgssituationer med boende utan symtom eller bekräftad smitta. Användning av visir införde vi efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten för att skydda de brukare/patienter som tillhör en riskgrupp, då det har visat sig att personer kan vara smittsamma trots att det inte har några symtom.

Det fungerar 

Vi kan konstatera att det sätt vi valt att arbeta på följer befintliga rekommendationer från både Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna i de regioner där vi verkar. Resultatet av det är än så länge totalt tio smittade personer på våra boenden (varav 11 äldreboenden) och tre hemtjänstverksamheter. Av dessa har två behövt och fått sjukhusvård. Sex personer har tillfrisknat efter att ha varit smittade men tre personer har tyvärr inte överlevt sin infektion.

 Vi har arbetat mycket med uppmärksamhet på symtom och både testat och kohortvårdat mer än 100 boende, brukare eller kunder.

Också andra uppmärksammar det vi gör. Vi har på olika sätt delat med oss av våra arbetssätt till bland annat Folkhälsomyndigheten, SKR - Sveriges Kommuner & Regioner, Socialstyrelsen och andra vårdgivare.

 Fler (goda) nyheter

I vårt nyhetsflöde kan du läsa mer om vad som händer hos oss. Missa till exempel inte denna text från vår direktor Helene Mellströmintervjun med vår medicinskt ansvarige sjuksköterska Charlotta Forsberg eller artikeln om hur vi löst provtagning av medarbetare i Göteborg på ett smart sätt. 

 Du kan också följa oss på Facebook där vi regelbundet uppdaterar med det senaste från våra verksamheter. Vi hörs!