Så hanterar vi covid-19 på Bräcke diakoni

Vi är övertygade om att vårt fokus ska ligga på god kunskap hos våra medarbetare, uppmärksamhet på symtom och att vi fortsätter arbeta enligt den bästa kunskap vi har tillgänglig för dagen. Alltid med de vi finns till för i åtanke.

Bräcke diakoni är en bred organisation med många verksamhetsområden. Från äldreomsorg och primärvårdsrehabilitering till daglig verksamhet, LSS boenden och vårdcentraler. Och mycket mer. Även om alla verksamheter har egna möjligheter och utmaningar har vi också mycket gemensamt. 

Inom organisationen bevakar vi kontinuerligt och uppmärksamt råd och riktlinjer från våra myndigheter, regioner och kommuner. Om eller när kunskapsläget förändras justerar vi våra egna riktlinjer efter behov.

Vikten av basala hygienrutiner

Vi har från pandemins start fokuserat mycket på att säkerställa att alla medarbetare förstår och använder sig av basala hygienrutiner – rätt beteende, rätt handhygien, rätt klädsel. Lika viktigt är vaksamhet på tidiga symtom hos både oss själva och de vi finns till för. Att få de sakerna att sätta sig i ryggmärgen kräver hög grad av uppmärksamhet och en tät dialog under lång tid. 

Tillägg till basala hygienrutiner

För att ytterligare förebygga smittspridning från mellan symtomfria personer kompletteras vårdhygieniska rutiner med att personal använder munskydd i de lokaler där patienter/brukare vistas. Vid nära vård- och omsorgssituationer används också visir tillsammans med munskydd som en förebyggande smittskyddsåtgärd.

Några ord om skyddsutrustning

Vi får ofta frågan om vilken typ och vid vilka tillfällen vi använder skyddsutrustning i våra verksamheter. Följande riktlinjer gäller för alla verksamheter i organisationen och revideras efter behov, till exempel vid nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Inom Bräcke diakoni använder vi följande skyddsutrustning i de fall vi haft misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

  • Ansiktsvisir, CE-märkt
  • Vätskeavvisande munskydd typ IIR
  • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder/underarmar eller när kohortvård inte kan bedrivas
  • Skyddshandskar

Vid arbeten där det kan bildas aerosoler eller i den enskildes bostad vid misstänkt eller bekräftad covid-19 gäller följande utrustning:

  • Ansiktsvisir, CE-märkt
  • Andningsskydd FFP2
  • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar
  • Skyddshandskar