Så hanterar vi covid-19 på våra särskilda boenden

I våra särskilda boenden vidtar vi flera olika åtgärder för att hindra smittspridning i våra verksamheter. Vi är till exempel noga med våra basala hygienrutiner, håller avstånd och är extra uppmärksamma på symtom.

Några av de saker som är extra viktigt i våra verksamheter just nu är: 

 • Följsamhet i basala hygienrutiner
 • Närvarade chefer
 • Provtagning både boende och personal, vid minsta misstanke
 • Täta avstämningar
 • Kohort- eller isoleringsvård vid symtom.
 • I första hand låta erfaren personal jobba med eventuella smittade.

Basala hygienrutiner är grunden

Vi har under hela våren fokuserat mycket på att säkerställa att alla medarbetare förstår och använder sig av basala hygienrutiner – rätt beteende, rätt handhygien, rätt klädsel. Lika viktigt är vaksamhet på tidiga symtom hos både medarbetare och boende.

Skyddsutrustning finns att tillgå

Vi har god tillgång till skyddsutrustning och har haft så under hela pandemin. Det tack vare att vi tidigt samordnade våra inköp centralt för att säkerställa att vi inte stod utan nödvändiga artiklar. Vi har också fått god hjälp av frivilliga initiativ och företag som sponsrat med utrustning.

Vi får ofta frågan om vilken typ och vid vilka tillfällen vi använder skyddsutrustning i våra verksamheter. Följande riktlinjer gäller för alla verksamheter i organisationen och revideras efter behov, till exempel vid nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Inom Bräcke diakoni använder vi följande skyddsutrustning i de fall vi haft misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

 • Ansiktsvisir CE-märkt eller annat ansiktsvisir (ett visir per brukare/patient, spritas före och efter användning)
 • Vätskeavvisande munskydd typ II
 • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder/underarmar eller när kohortvård inte kan bedrivas
 • Skyddshandskar

Vid arbeten där det kan bildas aerosoler gäller följande utrustning:

 • Ansiktsvisir (använd ett visir per brukare/patient, sprita före och efter användning
 • Andningsskydd FFP2 el FFP3
 • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar
 • Skyddshandskar

Visir som komplement

Då våra interna rutiner visat sig vara effektiva och välfungerande beslutade vi i mitten av maj att när det är möjligt använda visir som en förebyggande smittskyddsåtgärd i nära vård- och omsorgssituationer med boende i riskgrupp, utan symtom eller bekräftad smitta. Användning av visir införde vi efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten för att skydda de brukare/patienter som tillhör en, då det har visat sig att personer kan vara smittsamma trots att det inte har några symtom.

Så hanterar vi besök

Vi har inte besöksförbud på våra särskilda boenden men uppmanar anhöriga att träffas utomhus samt att hålla fysisk distans för att minska risken för smitta. Om du som anhörig har symtom ber vi dig stanna hemma och istället använda telefon eller videosamtal för att hålla kontakt. Vi har ipads att tillgå på varje enhet för att kunna kommunicera med anhöriga eller andra och vi hjälper gärna till med det tekniska om det behövs. 

Aktiviteter och sysselsättning

Vi anpassar våra aktiviteter så att vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distans. Våra boende går som vanligt till daglig verksamhet eller skola så länge de är fria från symtom.

Kontakt med anhöriga och gode män

Om vi misstänker smitta och ska provta hos någon av våra boende kommer vi också kontakta dig som anhörig och/eller god man. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till kontaktperson eller verksamhetschef.