För dig som remitterar

Målet är att de patienter som rehabiliteras ska få stöd i att bearbeta sin sjukdom för att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå och få en så god livskvalitet som möjligt.

Vårt arbetssätt utgår från den generiska modellen för modern rehabilitering, där fokus inte enbart ligger på det fysiska utan också på aktivitet och delaktighet. Därför använder vi oss av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Tillsammans med patienten kartlägger vi resurser och hinder, samt vilka mål patienten vill arbeta med och detta resulterar sedan i en individuell rehabiliteringsplan för vistelsen som också utvärderas.

Syftet med insatserna är att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. En plan för cancerrehabilitering ingår som en del av Min vårdplan. Denna ska uppdateras och hållas aktuell samt medfölja vid aktiva överlämningar och skriftliga remisser mellan vårdgivare. Efter avslutad rehabilitering skickas remissvar till remittenten, med utvärderad rehabiliteringsplan och fortsatta rekommendationer.

Resultatet av rehabiliteringsinsatsen utvärderas via EQ5D och deltagaren får också besvara enkäter om upplevelsen av rehabiliteringen och de resultat de uppnått.

Region Stockholm
För att remittera en patient från Region Stockholm skickas remiss elektroniskt eller i pappersform för planerad specialiserad cancerrehabilitering via vanlig postgång direkt till oss för bedömning. Pappersremiss hämtas på Vårdgivarguidens hemsida, Konsultationsremiss (länk, öppnas i nytt fönster). För patienter från andra regioner än Stockholm, krävs remiss/betalningsförbindelse från hemregionen. Efter remissbedömningen och beslut om rehabilitering kontaktar Bräcke Rehabcenter Mösseber patienten direkt via telefon och gör en bokning.
Vi kan erbjuda teambesök i öppenvård innan rehabiliteringsperioden vid behov av kvalificerad bedömning av rehabiliteringsbehovet.

Remiss från Region Stockholm skickas till:
Bräcke diakoni
Rehabcenter Mösseberg
Box 733
521 22  Falköping

Avtalet är ett riksavtal åberopas detta skickas remiss och betalningsförbindelse vid Region Stockholm till:
Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
102 39  Stockholm

Region Kronoberg
För att remittera en patient från Region Kronoberg görs en behovsbedömning av läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator som också skriver remiss. Remissen finns i Cosmic. Välj ”fler alternativ” och sedan ”sjukvård utomläns”. Välj Bräcke diakoni, Rehabcenter Mösseberg fyll i remissen, skriv ut och skicka med posten. Om patienten samtycker kan remissen kompletteras med utdrag ur journalen.

Remiss från Region Kronoberg skickas till:
Bräcke diakoni
Rehabcenter Mösseberg
Box 733
521 22  Falköping