Handledning och utbildning

Arbete i människovårdande yrke innebär arbete med sig själv. Att möta människor som har det svårt är ofta krävande och vi själva är det verktyg vi använder i behandlingsarbete. Att ta hand om vårt eget välmående är viktigt och handledning förebygger överbelastning.

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och till att reflektera kring sin yrkesroll och olika specifika frågor med fokus på klientens bästa. Att i handledning sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i sitt arbete bidrar till att skapa perspektiv och sund distans. Detta främjar bibehållande av trygghet och professionalitet i yrkesutövandet.

Handledning kan vara metod-, ärende- och processinriktad och är ofta en kombination av dessa tre. Våra handledare jobbar med psykodynamisk inriktning (PDT) och med kognitiv och beteendeinriktning (KBT). Vi erbjuder handledning i grupp och individuellt.

Vi erbjuder:

  • Psykoterapihandledning
  • Verksamhetshandledning
  • Utbildningshandledning
  • Arbetsledarhandledning

Röster från handledning inom psykiatrin:

  • ”Utmanad i mitt tänkande kring arbetet med patienter men framför allt stärkt och uppmuntrad. Lärt mig otroligt mycket! Är så nöjd!”
  • ”Jag känner mig fullständigt trygg och vågar ta upp vad som helst i handledningen, då jag vet att handledaren möter upp på ett professionellt sätt. Jag ser alltid fram emot handledningen.”

 

Föreläsningar

Bräcke Rehabcenter Mösseberg erbjuder föreläsningar med hälsoinriktning t.ex. om sömn, livsstil, mindfulness/self compassion, krishantering när livet är svårt, kost, fysisk aktivitet och smärta. Vi kan skräddarsy föreläsningar utifrån behov på ditt företag eller i din arbetsgrupp. För mer information och offert, kontakta verksamhetschef Lotta Lindgren

Lotta Lindgren, tfn 0515-600 808
lotta.lindgren@brackediakoni.se

Psykoterapihandledning

Handledning kan ges individuellt eller i grupp. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och egna upplevelser i den professionella utövningen. I psykoterapihandledning arbetar vi med metod och ärenden.

Verksamhetshandledning

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling för personal som arbetar med vård, rehabilitering och hälsa. Handledning används till exempel för personal inom skola, olika slags omsorgsverksamheter, inom socialtjänst och institutioner. Ofta är dessa grupper blandade, dvs. med olika professioner. Vi handleder också yrkeshomogena grupper med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och socionomer där professionsutveckling är ett inslag.

Utbildningshandledning

Vi handleder studenter under grundläggande psykoterapiutbildning (KBT och PDT). Handledningens uppgift här är lära ut terapeutiska färdigheter och underlätta för den handledde att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter inom området psykoterapi.

Arbetsledarhandledning

Handledning inom arbetslivet kan röra sig om frågor kring ledarskap, samtalsteknik och medarbetarsamtal. Handledningssamtalen ger utrymme för reflektion och fördjupning. Den handledde kan få hjälp att förstå och härbärgera egna känslomässiga reaktioner i syfte att stärkas i sin chefsroll och för att få psykologiska verktyg att använda i sitt arbete.