Psykisk ohälsa och behandlingsmetoder

Orsaker till att söka samtalsbehandling kan vara:
- Depression/Nedstämdhet
- Ångest/Oro/Tvång
- Traumabearbetning
- Relationsproblem
- Kriser i livet, stora livsförändringar, sorg eller förlust, sjukdom

Psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt, ofta kan man uppleva det som en obalans i livet. Man kan exempelvis få sömnstörningar, relationsproblem, trötthet, kroppsliga symtom eller förändringar i humöret som inte känns igen och som orsakar svårigheter i vardagen.

 

Våra terapeuter jobbar med olika metoder:

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteenden som står i vägen för ett psykiskt välbefinnande. KBT utgår ifrån inlärningsteori, att beteenden och tankemönster är inlärda och att det därför även är möjligt att lära sig nya sådana och på så vis minska psykiska besvär. Alla människor har personliga mönster i hur tankar, känslomässiga reaktioner och beteenden påverkar varandra. Ibland låser det sig och vi fastnar i mönster som är destruktiva och som gör att problemen inte går över. Våra försök att hantera situationen kan ibland till och med leda till att problemen växer. Genom kognitiv beteendeterapi skapas en medvetenhet kring sådana mönster. Den medvetenheten används sedan i ett gemensamt arbete för att ge dig verktyg för att må bättre och för att komma vidare.

I KBT arbetar man främst med fokus på nuet och framtiden och hur besvären påverkar situationen i dag. Ofta kan det ändå vara givande att få blicka bakåt för att förstå sina mönster och hur de har formats genom livet. I KBT arbetar du och din terapeut aktivt tillsammans för att ge dig möjlighet att påverka livet i en positiv riktning. Mellan sessionerna jobbar du på egen hand med uppgifter/utmaningar som vi gemensamt kommit fram till.

Psykodynamisk terapi (PDT)

I psykodynamisk terapi används relationen till psykoterapeuten för att få en ökad förståelse för sig själv och sina tankar och känslor. Konflikter och mönster är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa psykisk obalans och hindra oss i vårt mentala och känslomässiga växande. Du får hjälp att sätta dem i ett sammanhang som ger dem mening och som gör dem mer begripliga och mindre farliga.

Målet är att du i relationen till psykoterapeuten ska bli medveten och få en ökad förståelse för din känslomässiga grund och därmed underlätta möjligheten till förändring. Genom ökad självkännedom, upptäcka hinder och möjligheter, få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheten till medvetna val och välgrundade förändringar i livet. Huvuddelen av tiden används åt att arbeta med tankar, känslor, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv. Undantag är arbetet med personer som har varit utsatta för svåra traumatiska händelser. Här ägnas ofta en stor del av arbetet åt att bearbeta minnen och känslor från dessa händelser. Detta kombineras med ett arbete om hur traumat påverkar relationer och känslor här och nu.

Parsamtal

Parsamtal erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som du och din partner går igenom. Samtalen kan hjälpa er att bryta invanda och destruktiva mönster och att hitta nya sätt att gå vidare på. Parsamtal kan också hjälpa till att få syn på eventuella obalanser i relationen och dess konsekvenser.

Även separerade par kan få hjälp av parsamtal, detta genom att öka förståelsen för vad som hände innan separationen och genom att ge möjlighet till att sörja en viktig förlust. Vi erbjuder också samarbetssamtal rörande barnen om behov uppstår under eller efter en separation.