Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Är Norrgården ett boende för mig?

Att mitt livet drabbas av en demenssjukdom är svårt. Många kan vittna om hur det tidigare självklara försvinner och några känner sig bestulna på sin egen identitet. De flesta som drabbats av demens gör det sent i livet och det finns mycket stigman och okunskap om att vara ung och drabbad av demens i samhället. Men du är inte ensam!

 

På Norrgårdens korttidsboende har vi erbjudit en stödjande miljö för unga personer som fått en demensdiagnos sedan 2010. Vi vågar prata om och möta demenssjukdomarnas mörka sidor men vårt fokus är att lägga ett förstoringsglas på allt det du fortfarande kan - trots din demenssjukdom.

Du kan!
Hos oss på Norrgården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Beroende på vilken sjukdom du drabbats av har du kanske svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler. Tillsammans med dig och dina anhöriga tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Och vi stöttar dig i att använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar – med fokus på det du fortfarande kan!

Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala aktiviteter.

Vi arbetar också med KASAM - känslan av sammanhang, och att stärka ditt välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart, ökas känslan av meningsfullhet. Detta är utgångspunkten i vårt arbetssätt på Norrgården.

Här kan du ladda ner vår informationsfolder.

Bifogade filer