Vaccination covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Jönköpings prioriteringar. 

Fas 1 (pågående): De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.
Bokning sker på "Bra Liv Nära" appen eller via telefon 010-24 331 70. 

Fas 2: Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: Övriga personer, som är 18–64 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4: Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.
Inom varje fas kan man vaccinera de olika grupperna parallellt.

Vaccinationen är gratis. 

 

                                      Läs mer på 1177.se