Alingsås kommun överklagar domen kring IOP-avtal

I början av sommaren dömde Förvaltningsrätten Alingsås kommun att betala fem miljoner kronor i böter för att ha ingått ett, enligt konkurrensverket felaktigt, IOP-avtal med Bräcke diakoni. 

Trots domen, som enbart berör äldreboendet som ingår i vårdkedjan, valde Alingsås kommun att fortsätta arbetet med Vårdkedjan och överklaga domen till Kammarrätten i Göteborg.   

– Detta behöver prövas av en högre instans så att vi får ett prejudikat, säger Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås. Hon fortsätter:

– Kommunens uppfattning är att avtalet med Bräcke diakoni avser en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse som vare sig omfattas av EU:s primärrätt eller sekundärrätt. Eftersom upphandling av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av EU:s inremarknadsregler omfattas den heller inte av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef på Bräcke diakoni ställer sig bakom Alingsås kommun beslut att överklaga. 

– Vi är givetvis positivt inställda till att Alingsås kommun överklagar och driver frågan vidare. Vi ser redan ett flertal positiva effekter och mervärden som vårdkedjan har skapat för personer med demenssjukdom och deras närstående. Det finns en oerhörd kraft i vårdkedjan som möjliggörs via vår IOP-överenskommelse.

Maude menar också att överklagandet är principiellt viktigt för oss som en idéburen aktör och ligger i linje med en pågående statlig utredning som syftar till att idéburna aktörer ska lyftas i välfärden.

Alingsås kommun avvaktar nu besked i frågan om prövningstillstånd, ett beslut som krävs för kammarrätten ska ta upp målet till prövning.

– Som jag nämnde inledningsvis överklagar vi för att vi dels anser att förvaltningsrätten har dömt felaktigt i målet, dels för att frågan om icke-ekonomiska tjänster är så principiellt viktig att det behövs prejudikat från högre instans i frågan, avslutar Catharina Johansson.

Läs mer om vårdkedjan och förvaltningsrättens dom. 

  

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni