Bräcke diakoni blir pilot när nytt verktyg för patientsäkerhetsarbete testas

Tillsammans med åtta kommuner kommer vi under hösten få prova på ett verktyg som ska stödja Sveriges omställning till en mer personcentrerad vård och utvecklingen av lokala handlingsplaner för patientsäkerhet.  

I Sverige pågår en omställning till en nära vård som utgår ifrån patientens behov och förutsättningar. Vi kan kalla det en personcentrerad vård. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Ett arbetssätt som stämmer väl överens med hur vi redan arbetar inom Bräcke diakoni.

Nya arbetssätt

Socialstyrelsen har också kommit med en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhetsarbete som ska ligga till grund för kommunala och lokala planer. För att hjälpa kommuner i omställningen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram ett analysverktyg som ska underlätta arbetet ute i kommunerna och hos andra vårdgivare och valt ut nio deltagare som anmält intresse till ett pilotprojekt. 

- Att delta i den här piloten blir ett jättebra sätt att få in nya riktlinjer i vårt arbetssätt. Det som är roligt är att vi precis bildat ett patientsäkerhetsråd på Bräcke och tänkt göra något liknande så det här kom som hand i handsken, säger Lotta Forsberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

I rådet ingår Lotta Stenberg, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Anna Sidblad, medicinsk rådgivare, läkare vid Vårdcentralen Centrum i Alingsås. 

För en god och säker vård

För att de vi finns till för ska få en god och säker vård krävs ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, det vill säga ett ständigt pågående. Under den pågående pandemin har verkligen våra kunskaper såväl som våra arbetssätt satts på prov.  

- Hela pandemins arbete handlar i grund om och botten om patientsäkerhet, att förhindra och förebygga sjukdom och dödsfall, säger Lotta Forsberg.  

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni