Socialstyrelsen ger Ersta Sköndal Bräcke högskola i uppdrag att intensivutbilda personal

Behovet av personal med baskunskap om äldreomsorg och funktionshinderomsorg har blivit akut med anledning av coronapandemin. Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket för personal inom privat och kommunal omsorgsverksamhet. Paketet består av två delar varav Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram den ena.

För att vårdgivare ska klara det kommande vårdbehovet, behövs personal som kan göra insatser inom omsorg, hemtjänst och LSS. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett nationellt introduktionspaket riktat till både privata och kommunala arbetsgivare, då det är brist på personal med anledning av den allmänna spridningen av covid-19. Ersta Sköndal Bräcke högskola får därmed tillfälle att tillgängliggöra sin nyframtagna intensivkurs i vård, omsorg och bemötande.

– Värdet av utbildningsinsatsen går knappast att överskatta i ett läge då hela landet ropar efter extra händer inom äldreomsorgen, hemsjukvården och en rad andra vård- och omsorgsinrättningar. Det breda kunnandet högskolan har inom vård- och omsorgsområdet gör oss särskilt lämpade att ta fram en utbildning av detta slag. Genom intensivkursen möjliggör vi också nya jobb för många som i coronapandemins spår blivit uppsagda från andra anställningar. Vi är mycket glada över att på detta sätt få göra en viktig samhällsinsats i en tid då det behövs mer än någonsin, säger Roger Klinth, som är rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

"Ett exempel på när civilsamhället i krissituationer är som bäst"

Det är ägarna av högskolan, varav Bräcke diakoni är en, som tagit initativ till snabbspåret. Så här kommenterar vår direktor Helene Mellström utbildningssatsningen. 

- Som representant av en av ägarna så är jag otroligt stolt över att högskolan tagit fram en utbildning för personal och omsorg under den här krisen och på så kort tid. Det är här ett exempel på när civilsamhället i krissituationer är som bäst, säger hon.

Introduktionspaket riktar sig till personer utan erfarenhet som vill arbeta i äldreomsorgen och i verksamheter med personer med funktionsnedsättning. Genom intensivkursen ges kunskaper som minskar risken för att patienters och brukares liv och hälsa påverkas på ett mycket negativt sätt. Även risken för personalens liv och hälsa minskas genom att introduktionen ger kunskap om hur man skyddar sig själv och dem man ger vård och omsorg till.

Efterfrågad satsning i landet

– Den här satsningen är oerhört efterfrågad och vår bedömning är att det kommer fylla ett stort behov i vård och omsorgsverksamheter i kommunerna säger Jenny Rehnman avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Även Bräcke diakoni kommer ha nytta av utbildningen när vi nu rekryterar nya medarbetare, där kunskapen och erfarenheten i bland varierar.

- Utbildningen blir ett viktigt inslag när vi nu rekryterar ny personal, säger Bodil takvam, vår HR chef.

 

Fakta om introduktionspaketet

  • Introduktionspaketet ges som två delkurser och ansöks till separat hos Socialstyrelsen samt Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • Utbildningspaketet ger bland annat kunskaper om basala hygienrutiner, ergonomi och patientsäkerhet, organisation av vård och omsorg, och kunskaper om folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom och psykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Introduktionspaketets första del är en utbildning som Socialstyrelsen har tagit fram som riktar sig till personal som ska arbeta inom äldreomsorg.
  • Introduktionspaketets andra del är en intensivkurs i vård, omsorg och bemötande, framtagen av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Länk till Delkurs: 1 Introduktion till arbete i vård och omsorg

Länk till anmälan av Delkurs 2: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni