Vår utbildningsmodell för god palliativ vård utvärderas av forskare

För att skapa förutsättningar för människor att få en värdig, jämlik och god vård, behövs stöd och utbildning av vårdpersonal. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska i ett nytt projekt utvärdera och följeforska certifieringen av en utbildningsmodell för kvalitetssäkring av god palliativ vård som Bräcke diakoni tagit fram i samverkan med Betaniastiftelsen.

Att möta och vårda människor i livets slutskede är svårt. En personcentrerad vård är viktig inte bara för den enskilde vårdaren, utan för hela organisationer. Bräcke diakoni har tillsammans med Betaniastiftelsen tagit fram utbildningsmodellen Palliation ABC-certifiering som har syftet att kvalitetssäkra god palliativ vård på en vårdenhet.

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska nu utvärdera utbildningsmodellen, för att studera vilka effekter utbildning i allmän palliativ vård har på personalens egen attityd till vård av döende personer, känslor och föreställningar att vårda personer i livets slut, känsla av trygghet i det dagliga omvårdnadsarbetet, känsla av meningsfullhet i vårdandet och etiska förhållningssätt. Studien följer utbildningsmodellen och forskarna genomför både kvantitativa enkätstudier och kvalitativa intervjuer baserade på certifieringens olika steg.

– Att satsa stort och långsiktigt genom utbildningsinterventioner i allmän palliativ vård inom en vårdverksamhet skapar förutsättningar för att människor ska få en värdig vård och en god död på den plats de önskar. Det är viktigt att undersöka och utvärdera, säger Titti Melin-Johansson, professor och projektledare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Syftet med Palliation ABC är att kvalitetssäkra den palliativa vården. Vården ska vara likvärdig oberoende av sjukdom, ålder eller var man vårdas. Dessutom ska vården ge högsta möjliga livskvalitet och välbefinnande för den som är obotligt sjuk, men även för de närstående.

– Faller modellen väl ut får vårdenheter ett kraftfullt och pedagogiskt verktyg dels för att implementera god allmän palliativ vård, men också för att förmedla att verksamheten håller måttet när det kommer till palliativ vård, säger Johan Sundelöf, läkare och Betaniastiftelsens programchef i äldreomsorg och palliativ vård.

– Jag ser positivt på modellens möjligheter att nå socialstyrelsens mål samt att stärka verksamhetens palliativa förhållningssätt, säger Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni.

Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 på Bräcke diakonis vårdenheter. Därefter kommer Palliation ABC-certifiering erbjudas landsting, kommuner och privata vårdaktörer.

Vill du veta mer om palliation ABC eller hur vi arbetar med god palliativ vård i våra verksamheter?

Kontakta gärna: maude.kardell@brackediakoni.se 

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni