Info

Personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU - är ett personcentrerat arbetssätt som möjliggör uppföljning av vård/omsorgsinsatser utifrån vad som är viktigt för den enskilde. PDU bygger på medskapande och synliggör den enskildes resurser och stärker personens självkänsla. PDU skräddarsyr insatser utifrån personens behov och stödjer skapandet av en genomförandeplan utifrån socialtjänstlagens nationella värdegrund. PDU stöds av ett IT-verktyg som tar hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation.

PDU är ett exempel på behovsdriven innovationsutveckling och är en del av Famnas testbädd för en personcentrerad vård och omsorg. Projektet understöds ekonomiskt av Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet). Vinnova har varje år olika innovationsprojekt runt om i landet. Famnas testbädd är den första och enda som inte drivs av kommun eller landsting.

Famnas testbädd är ett samarbetsprojekt mellan Bräcke diakoni, Famna, Jönköping Academy och Alkit Communications AB

Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr!