Om testbädden

Vad är en testbädd?

Testbädden är en miljö med verktyg för att stimulera utveckling av nya idéer till innovationer utifrån de boende och personalens behov.

Famnas testbädd för en personcentrerad vård och omsorg

Projektet kommer att pågå i tre år med officiell start den 1 juli 2013. Målet är att utveckla en testbädd för medlemmar inom Famna. Testbädden kommer bestå av en innovationsmodell som består av komplementära kompetenser och innovationsprocessens olika steg som metod. Testbädden kommer att stödjas av IT för att kunna ta hand om behovsdrivna idéer från brukare eller personal i vård och omsorg.

Visionen är att kunna bidra till en förbättrad personcentrerad vård och omsorg som utgår från individuella och mätbara resultat.

Bräcke diakoni, Korttidsboendet Södergården

Ulrica van den Berg, biträdande enhetschef på Södergården är projektkoordinatorn från oss på Bräcke diakoni. Vi driver Södergården där den första testmiljön etableras. Södergården är ett korttidsboende för 6 personer under 65 år som uppvisar symtom på eller har en diagnostiserad demenssjukdom.

De äldre, närstående, medarbetare, företag, akademi och vård/omsorgsgivare ska inom denna fysiska testmiljön arbeta tillsammans med att utveckla och testa idéer som kan resultera i innovationer för äldreomsorgen. För att öka de boendes delaktighet och livskvalitet, arbetar Södergårdens medarbetare sedan tre år systematiskt med att kartlägga de boendes individuella resurser och behov.

Unika resultat från Södergården visade att arbetet med The International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF, har bidragit till en förbättrad verksamhet där de boende antingen behöll eller återvann förmågor som de förlorat, trots en progressiv hjärnsjukdom. Av totalt 11 individer som bott eller bodde på Södergården hade fem kunnat flytta till eget boende eller varit på väg att flytta hem. Två hade flyttat till ett annat boende med fortsatt mål om att flytta till eget boende. Södergårdens medarbetare och ansvariga biståndshandläggare upplevde ICF-kartläggningen som ett ovärderligt verktyg för att utveckla och följa upp insatserna.

En etablerad testbädd inom Famna skulle även kunna användas för andra typer av frågeställningar kring exempelvis innovativa samverkansformer, innovativa upphandlingar, nya tjänster och arbetsprocesser.