Om RättVisat

Appen RättVisat har ett tydligt fokus på ”brukarmakt”, vilket är centralt i den idéburna sektorns värld. RättVisat ökar möjligheten för personer med t.ex. funktionsnedsättning att medverka i att berätta om sig själva och på så sätt bli delaktiga i den information som delas om en eller att bli bemötta på ett korrekt sätt.

Illustration: Caroline Sellstone

Kommunikationspass är ett dokument i form av en liten bok eller pärm som ger information om en person och hens kommunikation.

Det finns självklart ett stort behov hos alla att kunna ge information om sig själv på ett snabbt, förståeligt och lättillgängligt sätt.
Ett kommunikationspass sparar tidsödande repetition för barn/ungdomar/vuxna, för föräldrar och andra närstående och minskar obehagliga och frustrerande situationer samt säkerställer att samma information ges till alla.
Det är ett tidskrävande arbete att ta fram ett kommunikationspass. Då det finns ett ”papperspass” är det tyvärr vanligt att det inte blir uppdaterat tillräckligt ofta utan att där står gammal information som gör att personen inte bemöts på rätt sätt.

Vi har utvecklat ett digitalt kommunikationspass, RättVisat. Att ha tillgång till ett sådant där det är lätt att lägga till och ta bort information, möjligheten att lägga in text, ljud, bild och film underlättar avsevärt vardagen för den enskilda personen och dem i hens omgivning.

Genom RättVisat kan personen alltid ha relevant information om sig själv med sig, som presenteras på ett modernt och lättillgängligt sätt. Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något är ibland svårt eller omöjligt. Det går inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt beskriva med ord hur en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det endast skiljer sig på en liten punkt. 

Med hjälp av RättVisat skulle alla de personer som är runt den med kommunikationssvårigheter kunna ta del av samma information om förändringar som t.ex. nya kommunikationssätt och händelser som påverkar personen. Härigenom skulle du undvika missförstånd och att saker och ting missas. Kravet på föräldrar/kontaktpersoner att berätta för alla de olika personer som hen träffar för att ge dem samma information skulle undanröjas, vilket med tanke på deras ofta pressade situation skulle underlättar betydligt för dem.
Dessutom flyttar vi eller till och med flyttar vi tillbaka kunskapen om en person till den det gäller. Du blir bärare av din egen kommunikation om dig själv. Det är du som visar din omgivning vem du är, hur du behöver ha det för att förstå och visar hur din kommunikation fungerar. Du blir självständig, du blir delaktig. 

RättVisat är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen. RättVisat har under året 2018 vunnit två prestigefulla priser: Vitalisstipendiet (användarnära innovationer för vård och omsorg) och ÅBIS-priset (Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare).

 

Varför heter det RättVisat?

Namnet är en ordlek:

1) rättvisa – delaktighet för alla

2) rätt visat – det handlar korrekt om personen som visar upp det

3) rätt visat – det är rätt person som visar upp det nämligen den som det handlar om    

 

 

Här kan du ladda hem och skriva ut ett informationsblad om RättVisat!                                                                                

Bifogade filer