Insamlingsstiftelsens stadgar

Dessa stadgar antogs vid stiftelsens bildande, den 16 maj 2017.

§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni och har sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län.

§ 2 Stiftare
Stiftelsens stiftare är Ionie Oskarson, Eva Karlsson, Thomas Söderberg, Bengt Sallerfors och Elisabeth Hjalmarsson.   

§ 3 Ändamål
Stiftelsens ändamål skall vara att genom insamling av gåvor främja omsorg om barn och ungdom, social hjälpverksamhet för behövande inom vård och social omsorg, verksamhetsnära vetenskaplig forskning inom vård, social omsorg eller civilsamhällets förutsättningar samt specifika projekt med syfte att förbättra situationen för människor i utsatta situationer. Alla ändamål ska tydligt vara relaterade till Stiftelsen Bräcke diakonis verksamheter och insamlingsstiftelsen kan komma att stödja verksamheter, forskning och projekt både i Sverige och utomlands”.

§ 4 Styrelse
Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av fyra personer.

Stiftelsens första styrelse utses av stiftarna, därefter väljer stiftelsens styrelse själv in nya medlemmar. En ledamot i styrelsen ska alltid representera förmånstagaren Stiftelsen Bräcke diakoni.

Styrelsen har tvååriga mandatperioder och man kan maximalt sitta 3 mandatperioder (6 år). Styrelsen ska eftersträva mångfald i sin sammansättning, och alla ledamöter ska ha ett uttalat samhällsintresse.

Ordförande utses av styrelsen inom sig.

§ 5 Adjungering
Styrelsen har rätt att till sig adjungera lämpliga personer. Dessa personer har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.

§ 6 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av antalet styrelseledamöter. Som beslut i styrelsen gäller den mening de flesta ledamöter förenar sig i. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Firmateckning
Stiftelsens namn och firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 8 Styrelsearvode
För personer i Insamlingsstiftelsen Bräcke diakonis styrelse utgår inget styrelsearvode.

§ 9 Stiftelsens kapital
Kapital skall tillföras stiftelsen genom insamlingsverksamhet i Sverige och utlandet samt genom gåvor från såväl privatpersoner som företag, andra stiftelser och ideella organisationer.

§ 10 Räkenskapsår 
Stiftelsens räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Revision
Stiftelsens räkenskaper samt årsredovisning skall årligen granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn skall årligen avge en revisionsberättelse rörande sin granskning. Stiftelsens första revisor utses av stiftarna, därefter utser stiftelsens styrelse revisor. Revisor utses för 2 år i taget.

§ 12 Ändring av stadgar
Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt ändamål.

Styrelsen får dock inte göra ändringar i stiftelsens stadgar avseende sådana föreskrifter som avses i Stiftelselagen, 6 kap, § 1, 1, vilka endast får ändras efter tillstånd från Kammarkollegiet.

§ 13 Upplösning av stiftelsen
Stiftelsen kan upplösas när tio (10) verksamhetsår har gått till ända från stiftelsens bildande. Såväl kapital som avkastning kan då användas för stiftelsens ändamål.