Att leda studiecirkeln Trygghet Ur Stöd

Vad roligt att du vill använda Trygghet Ur Stöd i mötet med föräldrar. Här kommer några ord från oss som kan göra det enklare att komma igång, leda och att avsluta studiecirkeln på ett bra sätt. Mer information finns i Studiehandledningen.

Se intruktionsfilmen om studiecirkeln "Trygghet Ur Stöd"

 

 

Här kan du läsa om:

  1. Inför att starta studiecirkeln
  2. Under studiecirkeln
  3. Att avsluta studiecirkeln

 

1. Inför att starta studiecirkeln

 

Materialet

Studiecirkelmaterialet består av:

  • Studiehäfte till föräldrarna
  • Veta mer - fördjupningshäfte till föräldrarna
  • Studiehandledning för ledarna
  • Webbpresentationer till varje träff

Se mer och beställ materialet här!

Förberedelser

Vilka föräldrar vill du erbjuda Trygghet Ur Stöd? Vill du avgränsa till föräldrar med NPF, eller en typ av psykisk ohälsa? Det är bra att tänka på om du vill vända dig till föräldrar till yngre eller äldre barn. Om ni kommer att ses fysiskt eller digitalt. Och om du på förhand vill bestämma dag och tid för cirkeln eller om det är något som intresserade föräldrar kan vara med och påverka.

Marknadsföring

Det kan ta 2-3, ibland 4 månader från det att du börjar sprida information om en ny studiecirkel till dess att gruppen är samlad och ni kan börja, det är bra att ha med sig i planeringen.

Information om Trygghet Ur Stöd
För att väcka intresse och sprida information om Trygghet Ur Stöd till föräldrar kan du använda det här informationsbladet. Lägg det i verksamhetens väntrum, sätt upp det på en anslagstavla och dela ut det när du möter föräldrar som kan vara intresserade.
Informationsbladet kan du ladda ned här.

 

 

 

Inbjudan
För att marknadsföra din studiecirkel kan du använda den här inbjudan som mall. Du laddar hem den här. Här fyller du i vilka föräldrar du bjuder in, kanske en bild på studiecirkelledare, din förenings eller verksamhets logga, kontaktuppgifter med mera. 

 

 

 

 

Film
Föräldrar som gått Trygghet Ur Stöd är genomgående väldigt nöjda och alla önskar att fler föräldrar ska få chansen att gå studiecirkeln. Den här filmen kan vara ett bra sätt att visa vad andra föräldrar har fått ut av att gå Trygghet Ur Stöd.

Citaten är hämtade från utvärderingar och samtal som vi har haft med föräldrar som gått studiecirkeln. Rösterna är inte föräldrarnas, det är andra som läser in föräldrarnas citat i filmen. Du får dela filmen, till exempel i sociala medier och genom att bädda in den på er hemsida.

Se filmen

 

Kontakt med intresserade föräldrar

Individuella samtal
Vi som tagit fram studiecirkeln valde att ha individuella samtal med alla föräldrar innan studiecirkeln startade. Det kan vara ett tips till dig för att skapa trygghet och lära känna föräldrarna lite grand innan. Under det individuella samtalet pratade vi bland annat om:

• Vad en studiecirkel är
• Förväntningar på träffarna, deltagare och ledare
• Viktiga frågeställningar för föräldern
• Behov av anpassningar
• Övrigt som föräldern tycker är bra att ledarna känner till

Föräldrarna uppskattade dessa samtal och beskrev att de sänkte tröskeln till att sedan delta i gruppen, vilket för många kräver stort mod. Som ledare får du också en känsla för gruppdynamiken, vem kan behöva lyftas fram och vems integritet kan behöva skyddas? Om gruppen har särskilda önskemål om frågor och funderingar får du chansen att planera in dom.

Utskick
Många föräldrar uppskattade också att få studiehäftet innan gruppträffarna började. Det inger trygghet att veta vad som förväntas av en.

Kontaktuppgifter
Se till att föräldrarna har alla kontaktuppgifter i god tid utifall att det uppstår några frågor innan studiecirkeln börjar. Se även till att du som ledare har kontaktuppgifter till deltagarna utifall att någon träff kan behövas ställas in med kort varsel som exempel.

 

2. Under studiecirkeln

 

Om att mötas i studiecirkel

En studiecirkel består av en mindre grupp. Alla som deltar är viktiga och har tankar och erfarenheter att dela med sig av och bidra med. I studiecirkeln lär man av varandra och utvecklas tillsammans där nya insikter och kunskaper skapas. Varje grupp är unik och innehållet formas av alla som är med. I en studiecirkel lyssnar man på varandra och visar respekt även om man inte alltid delar varandras åsikt.

Olika sätt att se på saker
Det finns ofta olika sätt att se på saker, och i studiecirkeln ska man kunna uttala sig innan man är klar med vad man tänker och tycker. Cirkeln är till för att testa sina tankar och få vända och vrida på funderingar man har inom sig. Ofta finns inga rätt eller fel.

Deltagarnas frågor är viktigast
Många studiecirklar, liksom Trygghet Ur Stöd, utgår från ett studiematerial, men det är alltid deltagarnas frågor som är viktigast. I studiematerialet finns förslag på samtalsfrågor, men dessa kan ses som en start för att få i gång ett samtal och är fria att användas på det sätt som passar gruppen.
Det kan vara bra att lyssna in föräldrarnas frågor, både innan och mellan träffarna så att studiecirkeln formas utefter de behov som finns.

 

Förbereda och hålla i ramarna

Som ledare förbereder och ansvarar du för att hålla i träffarna, men har frihet att utforma dem så som det bäst passar er.
Ledarens roll:

Det är en stor fördel att vara två ledare som är trygga tillsammans, kompletterar varandra och trivs ihop. Då är det lättare att fånga upp det som sägs i gruppen och fixa med det praktiska.

Skapa ett tryggt samtalsklimat
Din viktigaste uppgift som ledare är att skapa trygghet i gruppen. Det handlar om att ha ett öppet, välkomnande, uppmuntrande och bekräftande bemötande mot alla som anmält sig till studiecirkeln. Detta kan delvis göras genom att bekräfta och spegla det deltagarna säger, utan att värdera eller döma. Din roll som samtalsledare kan ha betydelse för hur samtalen blir. Se till att alla som vill kommer till tals, och bekräfta föräldrarnas framsteg och det hen gör bra.

Att som cirkelledare bjuda på egna exempel och tankar utan att vara alltför privat, brukar uppskattas av deltagarna. Det är viktigt att visa att man är nyfiken på vad föräldern har att berätta och att man visar på att allasåsikter är lika mycket värda. Genom att göra en överenskommelse vid första tillfället och sätta ramar för samtalsklimatet görs alla delaktiga för hur man vill ha det i gruppen och med varandra.

Deltagare med stora pratbehov
Deltagare pratar olika mycket och det är helt okej. Vi har olika behov och en del trivs bättre med att lyssna än att vara den som berättar om egna erfarenheter. Men en deltagare får inte prata på bekostnad av någon annan. Här kan du exempelvis säga: ”Nu är det dags att lämna över ordet”. Man kan också använda sig av timers och timglas om det blir ett större problem. Det kan vara bra att ha pratat igenom detta i överenskommelsen man gjort tidigare. Till exempel att alla ska få det utrymme de behöver men inte på bekostnad av de andra.

Rörelsepauser
Då och då kan det vara bra att ta en paus. Man brukar säga att 40 minuter är max för vad man orkar.
Sträck och res på er eller gör några rörelseövningar. Det är tröttsamt att sitta länge och alla har mycket att vinna på att få in lite rörelser under träffen.

 

En träff består av:

En webbpresentation som innehåller:

• Temapresentationer
• Övningar
• Samtal
• Filmer
• Hemuppgift

Alla länkar finns här.

Temapresentationerna har sin grund i aktuell forskning, yrkesverksammas kunskap och personers egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller NPF. Varje tema gås igenom med hjälp av webbpresentationen. Temapresentationen är till för att väcka tankar för vidare reflektioner.

Måste man hinna med allt?
Ibland går tiden fort och du hinner inte med det du planerat. Ingen fara. Gå vidare med det ni tycker är viktigast. Både filmer och övningar har varit väldigt uppskattade av föräldrarna, men dessa kan av tidsbrist göras hemma mellan träffarna av de föräldrar som vill och har möjlighet. I utvärderingarna av Trygghet Ur Stöd är det samtalen med de andra föräldrarna som uppskattats mest

Att prata om föräldraskap
Att prata om, och lära sig mer om föräldraskap, kan ibland ge upphov till starka känslor. Som cirkelledare kan det vara bra att vara medveten om det och berätta för deltagarna är det är helt naturligt om det händer. Detta gäller även dig som cirkelledare. Tankar och minnen kanske väcks utifrån den du är och hur du växt upp, men också runt din egen föräldraroll om du är förälder.

 

3. Att avsluta studiecirkeln

På samma sätt som det är bra att ta vissa steg för att sätta ihop en studiecirkelgrupp, att ha individuella samtal innan, att prata tillsammans i gruppen om hur man arbetar tillsammans och så vidare, så är det bra att ge tid för avslut.

Utcheckning
Avsluta med att fråga hur studiecirkeln varit. Ofta önskar alla komma till tals och det är viktigt att få säga några egna ord. En runda passar bra in här. Det är inte ovanligt att det kan vara känslosamt för både ledare och föräldrar att skiljas åt. Många föräldrar har länge letat efter att få träffa andra och att få känna sig bekräftade och förstådda.

Utvärdering
Om du vill utvärdera vad föräldrarna tycker om studiecirkeln och vad den har gett dem, finns en utvärdering hämta längst ned på den här sidan.

Fortsatt kontakt med varandra?
Bland de föräldrar vi träffat inom projektet har de flesta varit intresserade av att fortsätta träffas. Många har länge saknat att få samtala med andra i liknande situation och en gemenskap har skapats som föräldrarna tidigare längtat efter och inte vill släppa taget om. Några föräldrar har bytt adressuppgifter eller skapat facebookgrupper. För en del kan det fungera att ha kontakt med varandra på så sätt, medan andra föräldrar efterfrågat ett mer strukturerat samtalsmaterial att ha som underlag för fortsatta träffar. Var lyhörd för vilket intresse som finns i din grupp.

Samtala mer – En kamratcirkel
Under projektåret tar vi fram ett samtalsmaterial Samtala mer, som kan användas som en så kallad kamratcirkel. Under femte träffen kan du informera om materialet och höra om intresse finns hos gruppen att använda det som grund för fortsatta samtal.

Mer information om att leda studiecirkeln Trygghet Ur Stöd finns i Studiehandledningen som
du kan beställa här.