Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Sjukdomar

Difteri

Även kallad "äkta krupp". En mycket allvarlig sjukdom som kan förebyggas genom vaccination mot toxinet. Difteri orsakas av en bakterie som bildar ett toxin (bakteriegift) vilket skadar många av människans organsystem. Nästan alla svenskar är vaccinerade men många fall rapporteras fortfarande från länder med lägre vaccinationstäckning. Vaccinationen ingår i grundvaccinationen tillsammans med stelkramp och kikhosta, som man rekommenderas fylla på vart tjugonde år.

Gula febern

En virusorsakad leversjukdom som bara finns i Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor och det finns ingen behandling. Många länder kräver intyg på giltig vaccination, framför allt om man inom de senaste dygnen vistats i infekterat land, men vissa länder kräver intyget oavsett var man kommer ifrån. För att intyget ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst 10 dagar innan ankomst om det är första gången man vaccineras. Vid påfyllnadsvaccination finns inget sådant krav. En dos gäller i 10 år.

Hepatit A

Virusinfektion som smittar främst via förorenat vatten men också via födoämnen. Hepatit A ger inflammation i levern men läker vanligtvis ut. Man kan vaccinera sig så sent som dagen innan avresa p g a den långa inkubationstiden, cirka fyra veckor. Påfyllnad efter 6-12 månader ger skydd mot Hepatit A minst 20 år.

Hepatit B

Virusinfektion som smittar via blod och slemhinnor, t ex genom sexuella relationer eller sjukvård med dålig standard. Infektionen läker oftast, men cirka fem procent av alla vuxna utvecklar en kronisk leverinflammation. Ju yngre man är vid smittillfället desto högre är risken att drabbas av kronsik sjukdom. Vaccin erbjuds till självkonstadspris inom barnvaccinationsprogrammet. För att få ett fullgott skydd mot Hepatit B inför resa krävs vaccination vid två tillfällen med en månads mellanrum. Påfyllnad efter sex månader ger ett 30-årigt skydd mot sjukdomen.

ETEC (Turistdiarré)

Toxinbildande colibakterier (ETEC) är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Infektionen överförs via förorenad mat eller vatten men självläker inom tre till fyra dagar utan behandling. Det finns ett vaccin mot kolera, som uppskattas ha en skyddseffekt på 30-40 % mot turistdiarré men aktuella vetenskapligt tillförlitliga studier saknas.

Influensa

Influensan är en sjukdom som återkommer varje vinter. Viruset har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka större epidemier vissa år. Många drabbas av influensa, sannolikt märker inte alla av att de är infekterade och för andra kan det likna en vanlig förkylning. Få människor blir allvarligt sjuka. Tiden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut är kort, tre till fem dygn. Influensa börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst hosta. Symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré förekommer också, men oftast hos barn. De flesta tillfrisknar efter cirka en vecka. Kronisk hjärt- eller lungsjukdom eller annan svår kronisk sjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder är riskfaktorer för svårare sjukdomsförlopp. Även personer med grav fetma, flerfunktionshindrade barn och gravida rekommenderas vaccinera sig mot influensa. De två senaste åren har influensan nått sin topp i februari.

Japansk encefalit

Japansk encefalit (hjärninflammation) är en allvarlig sjukdom som förekommer på landsbygden i sydostasien och överförs med culexmyggor där grisar finns. Sjukdomen förekommer i Asien från Indien och österut. I norra delarna är den vanligast mot slutet av monsunperioden (juni-oktober), närmare ekvatorn hela året. Grundvaccination omfattar tre doser: 0, 7 och 28 dagar. Påfyllnadsdosen ges efter tre år.

Kikhosta

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn som oftast smittas av vuxna familjemedlemmar. För att skydda barnen är det viktigt att tänka på kikhosta vid långvarig hosta. Risken för komplikationer är störst bland barn under tre månader som oftast behöver sjukhusvård. För att inte sprida kikhosta är det viktigt att vaccinera sig. Skyddseffekten av genomgången kikhosta är inte livslång även om den varar längre än vaccination. Den gravida och familjemedlemmar kring spädbarnet bör vaccineras. Vaccinationen ingår i grundvaccinationen tillsammans med difteri och stelkramp som man rekommenderas fylla på var tjugonde år.

Kolera

En akut diarrésjukdom orsakad av bakterien Vibrio cholerae. Överförs via förorenat vatten eller dåligt tillagad mat, rapporteras från låginkomstländer och absoluta merparten från Afrika. Majoriteten av de som får kolera är symtomfria men annars liknar sjukdomen för de flesta vanlig diarré.

Livmoderhalscancer (HPV)

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. I de flesta fall ger infektionen inga symtom och läker ut av sig själv, men den kan också ge kondylom och/eller gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Vaccinet ingår numera i allmänna barnvaccinationsprogrammet och i läkemedelsförmånerna för vaccination av kvinnor t o m 26 års ålder.

Malaria

Sjukdomen orsakas av en blodparasit som överförs till människor vid stick av malariamyggor. Den lokala myggartens effektivitet avgör om risken för att smittas med malaria är hög eller låg. Symtom på malaria är feber, huvudvärk, ont i kroppen och svettningar. Malaria är inte livsfarlig om tiden till diagnos och behandling är kort. Att använda myggstift och myggnät ger ett bra skydd mot alla sjukdomar som överförs via myggstick och räcker för så gott som alla charterresenärer till Sydostasien och Sydamerika. Ibland kan man rekommenderas egenbehandling om man kommer att vistas långt från sjukvårdresurser i områden med låg risk för malaria. Det finns olika läkemedel som används som malariaprofylax och risker för och med malaria måste vägas mot risker och kostnader för profylaxalternativ. Man kan behöva börja så tidigt som fyra veckor innan avresa för vissa malariaprofylax.

Pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lung-, öron- och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vuxna som riskerar allvarliga komplikationer til följd av en pneumokockinfektion rekommenderas även vaccination, upprepning av vaccination mot pneumokocker sker endast i särskilda fall.

Polio (barnförlamning)

Virus som smittar via förorenad mat och dryck som påverkar nervsystemet. Sjukdomen kan leda till att delar av kroppen förlamas, om andningsmuskulaturen förlamas kan sjukdomen få dödlig utgång. Grundskyddet omfattar fyra vaccinationer som ingår i barnvaccinationprogrammet. Ytterligare en dos kan övervägas vid resa till enstaka länder.

Rabies

Rabies finns nästan över hela världen. Insjuknande leder så gott som alltid till döden. Vaccination kan rekommenderas resenärer som riskerar att komma i kontakt med rabiessmittade djur eller till personer som tidsmässigt befinner sig långt från platser där vaccin finns att tillgå. Barn kan även vara aktuellt att vaccinera. Vaccinationen sker vid tre tillfällen och efter den tredje dosen har man ett grundskydd mot sjukdomen. Men om man har blivit slickad i ett sår eller biten och det finns minsta risk att man har smittats måste man få ytterligare behandling.

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Bakterien växer till i sår och bildar ett gift som påverkar nerverna. Även bagatellartade skador kan utgöra en risk. Fyra doser har tidigare ingått i barnvaccinationsprogrammet. Män som gjort militärtjänstgöring kan ha fått en påfyllnadsdos, det samma gäller personer som fått en sårskada. Det är viktigt att fylla på sitt stelkrampsskydd med ett intervall kring 20 år och då gärna med ett trippelvaccin som även ger skydd mot difteri och kikhosta.

TBE ( fästingburen hjärhinneinflammation)

En virussjukdom som kan ge hjärnhinneinflammation. Eftersom fästingen är aktiv när temperaturen är över cirka sju grader finns risk för sjukdomen redan under våren. De flesta fall av TBE rapporteras dock under sommaren och hösten. Sjukdomen förekommer i södra Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar omkring Mälaren. Flera fall har också rapporterats från Åland. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. De senaste åren har även smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Sjukdomen är också vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa, framför allt Österrike. För att ha ett fullgott skydd mot TBE krävs det att vaccinationen påbörjas senast sex veckor innan, två doser ges med minst en månads mellanrum. Därefter fyller man på efter ett år med en ny dos. Med ett intervall på tre till fem år fyller man därefter på sitt skydd mot TBE.

Tyfoid

Tyfoidfeber orsakas av Salmonella typhi, en bakterie som förökar sig i olika livsmedel. Smitta sker via förorenad mat eller vatten. Risken för tyfoidfeber är mycket liten och rekommenderas inte inför en kortare turistresa men kan däremot bli aktuellt vid längre vistelse i länder med hög förekomst av tyfoidfeber. Skyddet mot tyfoid räcker i tre år.