Bräcke diakoni säger ja till nya lagförslag

Vi har valt att lämna remissvar på den statliga utredningen ”Idéburen välfärd” som presenterat flera lagförslag som tar hänsyn till idéburnas särart och mervärden. Med dessa hoppas vi att det blir möjligt för fler personer att välja en idéburen utförare redan nästa år.

Utredningen har letts av regeringens särskilda utredare Samuel Engblom och las fram i slutet av förra året. I denna föreslås när på identiska lagförslag som röstades igenom i Norge nyligen. I Sverige finns också en stark politisk vilja om att den idéburna sektorn i välfärden ska växa och de här lagändringarna är ett steg mot det målet, anser vi på Bräcke diakoni.

  • Vi säger ja till förslaget till lag om registrering av idéburna utförare i välfärden och ser det som en viktig åtgärd för att synliggöra idéburna, sprida kunskap och inte minst bidra till statistik.
  • Vi säger ja till förslaget att reservera kontrakt för idéburna aktörer.
  • Vi säger ja till förslaget om ändring av lagen om valfrihet, gällande idéburna aktörer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Vägledningen för IOP bör ses över

Utredningen har också tittat på om idéburet offentligt partnerskap (IOP) bör regleras i lag och kommit fram till att det inte är aktuellt. Vi, liksom många andra remissinstanser, påpekar dock att så länge det är otydligt när ett IOP får ingås kvarstår osäkerheten kring samarbetsformen. Den vägledning kring IOP som utredningen presenterar är bra, men behöver revideras efter ett nytt avgörande i EU-domstolen i målet "Dövera", där utredningen i dagsläget lutar sig mot den tidigare, Tribunalens dom i samma mål. Läs vår kommentar till domen här

Att vi som organisation vurmar för idéburna offentliga partnerskap, (IOP) som är ett samarbete på lika villkor är ingen hemlighet. Vi anser att IOP är en utmärkt modell för att lösa samhällsutmaningar gemensamt mellan olika aktörer och vi ärstolta över vad vi tilsammans med samarbetspartners åstadkommit genom dessa. IOP kan skapa förutsättningar för att utveckla kvaliteten inom välfärden och skapa förutsättningar för nya arbetssätt, mervärden och innovationer. Genom IOP kan välfärdstjänster också snabbare anpassas efter ändrade behov och tilliten mellan aktörerna utvecklas. 

Vad händer nu? 

Nu kommer alla yttranden sammanställas, lagrådet ska granska förslagen i utredningen och därefter lägger regeringen fram ett förslag för riskdagen.  

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni