Lyckat e-hälsoprojekt lyfte kompetensen

2016 utlyste, ESF, Europeiska Socialfonden ett projekt för att höja kompetensen kring den nya teknikens möjligheter. Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd nappade på e-hälsoprojektet och bjöd in sina medlemmar, däribland Bräcke diakoni, att delta.

Under två år har Lotta Stenberg, MAR på Bräcke diakoni, och Gunilla Wahlström, sekreterare på Rehabcenter Sfären, haft rollen som e-hälsocoacher och drivit projektet på ett flertal av Bräcke diakonis verksamheter i Stockholm.

Lotta och Gunilla startade sitt arbete hösten 2016 med att träffa nästan alla medarbetare och samlade information kring personalens situation och inställning till IT-frågor.  

– Det som var mest efterfrågat visade sig vara mer kunskap som rörde dokumentation, alltså journalhantering. Det har funnit en tro att ingen var intresserad av dessa frågorna, men vi blev positivt överraskade, säger Lotta Stenberg.

Utifrån resultaten av den inledande analysfasen arbetades en praktisk handlingsplan fram. Olika verksamheter visade sig ha varierande behov och därför har det praktiska arbetet sett olika ut på verksamheterna.

– På Rehabcenter Sfären finns till exempel en högre andel högutbildad personal som generellt sätt har god it-kompetens. På våra äldreomsorgsverksamheter har vi istället en större andel undersköterskor och vårdbiträden som inte har lika stor tillgång till datorer i sitt dagliga arbete. Därför behövde vi anpassa coachingen och metoderna efter allas specifika förutsättningar.

Projektet avslutades tidigare i höst och i slutrapporten presenterar e-hälsocoacherna Lotta och Gunilla resultatet; förbättringar i alla frågor. Deltagarna har i utvärderingen angett att de har högre kunskap om e-hälsa och systemen de använder, något som också leder till att de använder systemen mer nu än innan projektet startades.

– Något jag också tar med mig från detta projekt är vikten av att göra materialet tillgängligt på alla plan. För tillgänglighet handlar inte bara om att sätta in en hörslinga eller att anpassa framkomlighet med till exempel rullstolsramper. Vi måste se till att all information vi sprider går att förstå och ta till sig även om man till exempel har svenska som andraspråk eller läs- och skrivsvårigheter, avslutar Lotta Stenberg.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni