Ny utbildning i palliativ vård

Nu drar höstterminen igång på Sveriges högskolor och universitet. En av nyheterna På Ersta Sköndal Bräcke högskola en nystart av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård.

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Sophiahemmet för att säkra upp framtidens behov av vårdpersonal med rätt kompetens. En av de som arbetat med att ta fram utbildningen är Jane Österlind, Prefekt, sjuksköterska och Medicine doktor som forskar kring frågor gällande död och döende och palliativ vård- lindrande vård.

 

Hej Jane, varför behövs en specialistutbildning med inriktning i palliativ vård.

– Vi blir allt äldre och vi lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. Med ökad ålder tillkommer ofta sjukdomar som var för sig kan ge besvärande symtom som påverkar personens hela  livssituation och välbefinnande.

Specialistsjuksköterskan med inriktning i palliativ vård har kompetens att såväl identifiera som initiera kroppsnära, social, existentiell och känslomässig omvårdnad till patienter oavsett sjukdom och var personen vårdas, särskilt vill jag här betona vikten av att kunskapen kommer äldreomsorgen till del, det är en självklar arena för specialistsjuksköterskan. I specialistsjuksköterskans uppgifter ingår även att stödja närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet, vilket också ingår i  WHOs definition för – och är unik för palliativ vård.

På vilket sätt har du varit delaktig i utvecklingen av utbildningen?

– Jag har varit aktiv såväl i framtagandet av den utbildning som vi på Ersta Sköndal Bräcke högskola har haft tidigare som i framtagandet av den nya utbildningsplan som vi nu har arebtat fram. Arbetet har letts av mig och prefekt Cecilia Håkanson på Sophiahemmet högskola tillsammans med medarbetare. Särskilt bör nämnas Carina Lundh-Hagelin på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Agneta Wennman-Larsson på Sophiahemmet högskola som har varit med i större delen av processen och som nu leder  det operativa arbetet med  att ta fram aktiviteter, uppgifter och examinationer för de kurser som ingår i programmet. Parallellt med detta arbete har  jag och Cecilia Håkanson tagit fram underlag för det samverkansavtal och fördelning av ansvarsområden som nu är beslutade.  

Vad hoppas du utbildningen ska tillföra?

– Palliativ vård är till sin karaktär personcentrerad. Vår förhoppning, vår teoretiska kunskap och vår kliniska erfarenhet säger oss att vi genom att utbilda i det förhållningssätt som palliativ vård har sin grund i, innebär att bidra med kunskaper som inbegriper att se hela människan och dennes behov. Specialistsjuksköterskan i palliativ vård har ett ansvar att sprida sin kunskap till verksamheter där specialistutbildade sjuksköterskor i palliativ vård saknas, för att säkra vården av patienter och ge stöd till närstående även i de verksamheterna.

Läs mer om utbildningen på högskolans webbplats

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni