Unikt samarbete ger halverade utredningstider

Det oklara rättsläget kring IOP-samarbetet kring ”en vårdkedja för demens” i Alingsås har uppmärksammats stort. I väntan på det rättsliga avgörandet djupdyker aktörer och forskare i vad samarbetet har gett hittills och vad det finns för lärdomar att dra.

Resultat i praktiken, aktuell forskning kring projektet och lärdomar inför framtiden diskuterades på ett seminarium på Arena: Första Lång i början av hösten. Bland annat berättade forskaren Mattias Elg, Linköpings universitet som studerat projektet för Tillitsdelegationen om sina resultat.

Enligt aktörerna själva har unika IOP-samarbetet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni lett till att vårdtagare fångats upp tidigare och fått en diagnos men också snabbare omhändertagande därefter. Tiden från att utredningen startar till att det finns en fastställd diagnos är hälften så lång i IOP-samarbetet som i Västra Götalandsregionen.

- Det vi har sett är att samarbetet mellan vårdcentral och kommun har lett till ett snabbare omhändertagande. Vi har skapat kontaktytor så att vårdtagarna snabbare får hjälp, säger Annika Fallqvist, vårdkoordinator för Bräcke diakoni.

Syftet med att koppla ihop vårdcentral, hemtjänst och äldreboende har varit att minimera antalet vårdkontakter. Samarbetet bygger på tillit och förtroende där vårdtagarnas behov varit styrande i stället för ekonomi. De anställda för de båda aktörerna delar med sig av sin kompetens och lär av varandra.

- Det är ofta vid övergångarna mellan vårdgivare som det fallerar. Vi har försökt brygga över de delarna genom att lära sig av varandra och använda varandras kunskaper. Det har varit helt ovärderligt, säger Annika Fallqvist.

Kerstin Frost, som är SAS, socialt ansvarig samordnare, i Alingsås kommun instämmer i resultaten. Hon hoppas att arbetssättet ska leva vidare och att fler ska börja använda det.

- Vi hoppas kunna sprida den här erfarenheten och få andra intresserade. Hoppas att det kanske inte bara sköterskenivåer samverkar utan även på fler nivåer mellan vårdgivarna, säger hon.

IOP-samarbetet har pågått i tre år och fortsätter trots den pågående rättsprocessen. Kammarrätten har bedömt att Alingsås kommun har gjort en otillåten upphandling av ett äldreboende och dömt ut kommunen till fem miljoner kronor i böter. Alingsås kommun har ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och fått stöd av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

 

Vill du veta mer? Kontaka:

Annika Fallqvist, vårdkoordinator, Bräcke diakoni 
0322- 280181, annika.fallqvist@brackediakoni.se

Kerstin Frost, teamledare, socialt ansvarig samordnare (SAS), Alingsås kommun 
0322-61 62 19, kerstin.frost@alingsas.se 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni