Våra kvalitetsberättelser

I vår kvalitetsberättelse beskriver vi vårt samlade arbete med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och vårt patientsäkerhetsarbete.

Bräcke diakonis vision, att skapa ett medmänskligare samhälle, bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor som har behov av vård, stöd och omsorg och människor som ger vård, stöd och omsorg. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas eftersom det finns kunskaper om problem och hur de kan lösas.

Ett framgångsrikt kvalitets- och patient/brukarsäkerhetsarbete kräver en kultur där man vågar och får ifrågasätta befintliga arbetssätt, där man lär av fel och brister och där man utvecklar kompetens och kapacitet i systematiskt förbättringsarbete i organisationen. Denna berättelse utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Patientsäkerhetslagen (PSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt krav på det systematsika kvalitetsarbetet inom skola och förskola enligt Skollagen (SkolL). Den följer också Sveriges landsting och kommuners (SKL) mall för patientsäkerhetsberättelser och beskriver vårt samlade arbete att skapa god vård och omsorg med hög säkerhet för de vi finns till för.

Här nedanför kan du ladda ner och läsa kvalitetsberättelsen i sin helhet.

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni