Integritetspolicy

Här kan du läsa vår policy angående hur vi hanterar dina personuppgifter och annan datahantering. Den finns även att ladda hem som pdf i slutet av sidan.

Integritetspolicy
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss! Vi vill på detta sätt berätta hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du registrerar ett användarkonto och använder RättVisat så godkänner du därmed våra villkor, och då godkänner du även att Bräcke diakoni hanterar dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i detta dokument. Med "personuppgifter" menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik fysisk person.

Information vi samlar in
Användaruppgifter:
- Information du uppger när du registrerar ett konto, såsom namn och e-postadress. Bräcke diakoni lagrar och har rätt att kontrollera riktigheten i dessa uppgifter.

Teknisk information:
När du använder tjänsten kan vi komma att inhämta vissa tekniska data, t.ex. information om vilken sorts enhet som används, vilket operativsystem du använder, namnet p å din Internetleverantör och din IP-adress.
Dina aktiviteter i appen som sparas i vår databas:
• Inlägg i kategorier
• Rättigheter delning till andra användare

Lagring och skydd av personuppgifter:
Vi använder oss av ett antal administrativa och tekniska lösningar för att förhindra otillbörlig åtkomst och användning av dina personuppgifter, såsom brandväggar och kryptering av data. Alla uppgifter lagras på servrar placerade i hos tredjepart inom Europa.

Hur vi använder uppgifterna:
Vi använder de insamlade uppgifterna för att på ett användarvänligt, effektivt och säkert sätt kunna tillhandahålla, administrera och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår app, samt för att förhindra missbruk. Detta innefattar bland annat att:
- avisera dig om händelser relaterade till ditt användande av våra tjänster.
- lösa problem relaterade till användarkonton hos oss, och att lösa tvister mellan användare. - jämföra och verifiera riktigheten i insamlade uppgifter.
- förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsproblem och förbjudna eller olagliga aktiviteter.
- lösa eventuella tekniska problem relaterade till vår app.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att meddela dig särskilt viktig information om tjänsten, t.ex. ändringar av teknik, villkor eller eventuella avgifter.
Vi kan använda dina personuppgifter för att delge dig annan relevant information, t.ex. nyhetsbrev och förslag rörande ditt användande av tjänsten. Om du inte vill ha sådan information kan du enkelt säga upp dig som mottagare.
Bräcke diakoni samarbetar med andra företag, främst sådana som tillhandahåller tekniktjänster som är av intresse för våra användare. Dessa företag får bara tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sina åtaganden, och är bundna av sekretessavtal med Bräcke diakoni som uppfyller kraven på "personuppgiftsbiträdesavtal" enligt Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

Utlämning av personuppgifter:
Bräcke diakoni lämnar inte ut dina personuppgifter till obehöriga. Med undantag av företag vi samarbetar med enligt vad som beskrivits ovan, och med undantag av vad som beskrivs nedan, får vi inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Om Bräcke diakoni förvärvas av, eller går samman med, något annat företag, har vi rätt att helt eller delvis överföra dina personuppgifter till detta företag.
Bräcke diakoni har rätt att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, lämna ut information vi samlat in till polismyndighet, tillsynsmyndighet, eller annan behörig tredje part i samband med brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan användare av RättVisat.

Ta del av dina uppgifter:
Om du har registrerat ett användarkonto hos RättVisat får du i ditt gränssnitt i appen efter inloggning tillgång till samtliga personuppgifter du uppgav i samband med registreringen. Du kan granska och uppdatera uppgifterna.

Avregistrering:
Personuppgifter för person som avslutat sitt användarkonto raderas från våra servrar efter 36 månader.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är Bräcke diakoni med org. nr: 85 72 00-3104 eller annat företag till vilket vi efter förvärv eller samgående överlåtit våra rättigheter och skyldigheter. Frågor rörande tjänsten och vår hantering av personuppgifter ska ställas via e-post. Vänligen vänd dig till rattvisat@brackediakoni.se

Bifogade filer