PDU

På Södergården är vi med och skapar en behovsdriven innovationsutveckling i form av personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU. PDU är ett personcentrerat arbetssätt som möjliggör uppföljning av vård/omsorgsinsatser utifrån vad som är viktigt för den enskilde. PDU bygger på medskapande och synliggör den enskildes resurser och stärker personens självkänsla. PDU skräddarsyr insatser utifrån personens behov och stödjer skapandet av en genomförandeplan. PDU stöds av ett IT-verktyg som tar hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation. Detta innebär att du som handläggare tydligt kan följa hur vi arbetar för att öka den enskildes självständighet och resultatet av vårt gemensamma arbete.

”Sofia är sjuk och klarar inte själv av sin vardag.” Vad händer om vi lägger förstoringsglaset på vad Sofia kan? De resurser, kunskaper, kompetenser och livserfarenheter som hon och alla människor är bärare av. Har det någon betydelse om personal inom vården och omsorgen anstränger sig för att öka antalet gånger som hon under en dag får uppleva att ”JAG KAN!”?

Vår erfarenhet på Bräcke diakoni är att ett fokus på vad personen kan gör stor skillnad för självkänslan, självförtroendet och upplevelsen av livskvalitet. Men också att det kan kompensera för bristande resurser och minska och förebygga sjukdomssymtom.

Att fokusera på personens resurser kan faktiskt också innebära att personen bibehåller eller ibland till och med  förbättrar sin funktionsförmåga, trots en framskridande sjukdom. För att uppnå detta har vi utvecklat ett arbetssätt som syftar på att fånga och stärka personens resurser genom en ”personcentrerad dokumentation och uppföljning” – PDU.

 

PDU-processen

PDU kan illustreras som en arbetsprocess där de olika stegen är nära sammankopplade. Processen skapar lärande genom att den hela tiden tvingar oss att reflektera kring och utvärdera vad som är viktigt för Sofia och till vilken utsträckning hennes personliga mål uppnås genom det stöd vi ger.

 

Utgångspunkten i PDU är ett partnerskap, dvs att personalen tillsammans med personen, närstående och handläggare skapar en gemensam bild av vad som är viktigtast för den enskilde. 

 

 

 

Här kan du ladda ner vår folder om PDU

Du kan även läsa mer ingående information på vår websida för PDU (här finns även filmer som visar hur vi arbetar)

Bifogade filer