Från idékraft: Så funkar det – NP-utredning i Jönköping

Bräcke diakoni Rehabcenter Jönköping utför neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av Region Jönköpings län. Bland de vanligaste patienterna återfinns småbarnsföräldrar. – Det ställs nya krav på olika färdigheter och då märks de här svårigheterna mycket tydligare, säger Jesper Arvidsson, psykolog.

 

Patienterna som kommer hit har remitterats från vårdcentral eller psykiatri och där gjort en så kallad basutredning om det finns behov att göra en neuropsykiatrisk utredning. Efter att ha genomgått utredning här kan eventuell diagnos fastställas. De vanligaste diagnoserna är olika varianter av ADHD och/eller Autism.

När det kommer till autism handlar det oftast om nivå 1, vilket är den lindrigaste formen, och som kan likställas med det som tidigare benämndes som Aspergers syndrom. Svårare autism upptäcks oftast redan i tidig ålder.

ADHD finns i olika varianter och med olika svårighetsgrad. Det kan finnas symptom som svårigheter med uppmärksamhet, organisation, hyperaktivitet, impulsivitet, etcetera.
– En vanlig patient hos mig är en person som fått barn för 5–6 år sedan, är i 35-årsåldern. När det börjar ställas högre krav på organisation, minne och planering, märks de här svårigheterna mycket tydligare. Risken är att problemen får större konsekvenser än de haft tidigare och påverkar livet på ett negativt sett i större mån. Man riskerar att få olika typer av följdproblem och bli uttröttad, säger Jesper Arvidsson.

– Den som utreds har ofta haft svårigheter i skolan, men har ibland fungerat bra i arbetslivet. Men man har ändå fortsatt svårt att hantera ändrade förutsättningar. Kanske byter man jobb och det ställs andra krav än tidigare och då aktualiseras behovet av utredning på nytt, säger Ingela Fransson, verksamhetschef på Rehabcenter Jönköping.Enligt Jesper Arvidsson upplever de flesta en lättnad när de får en diagnos.

– De inser att de inte kan ställa samma krav på sig själva längre och inte jämföra sig med vänner som inte har en diagnos. De ser ofta sin problematik ur ett nytt perspektiv och kan då även se nya sätt att hantera denna. Dessutom får de rätt till anpassningar som kan få vardagslivet att fungera lite lättare. Exempelvisgenomrstöd i arbete, eller via stöd och behandling från kommunen eller vården.

 

Så går en utredning till

1

– Via remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare kommer du till oss på Rehabcenter Jönköping.

2

– Vid första besöket går vi igenom hur utredningen går till, svarar på frågor och tar reda på om du har mediciner som kan påverka utredningsresultaten. Vi frågar om alkohol och droger då det kan påverka resultatet. Drogfrihet är ett krav. Vid omfattande psykisk ohälsa är det inte heller lämpligt att utreda, då symtomen kan förväxlas med de som kännetecknar en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

3

– Du intervjuas liksom anhöriga, exempelvis om hur du var som barn.

4

– Vid tre olika tillfällen får du träffa specialistläkare i psykiatri, psykolog och arbetsterapeut. Specialistläkare gör en medicinsk bedömning. Arbetsterapeut går igenom hur vardagen fungerar och psykologen utför en rad tester för att få fram dina styrkor och svagheter.

– Vi tittar exemplevis på språklig förmåga, bedömer din förmåga att problemlösa, tänka abstrakt och se logiska samband. Vi testar även arbetsminnet, uppmärksamhet och sin förmåga att hantera impulser.

5

Vid sista besöket delges du bedömningen av utredningen och får tips om vilken hjälp och stöd som finns att få av samhället.

 

Vill du läsa hela tidningen eller tidigare nummer hittar du dem genom att klicka här!

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni